Ouderbijdrage

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Alhoewel de bekostiging door de overheid voldoende is om onze leerlingen op een behoorlijk niveau te onderwijzen, voorziet zij niet in allerlei door ons waardevol geachte toevoegingen. Daarvoor vragen we aan ouders een bijdrage in de schoolkosten. De vrijwillige schoolkosten bedragen komend schooljaar €100,00 per jaar per leerling. In het schooljaar 2019–2020 betalen we hiervan:

 • de premie van de collectieve ongevallen en WA-verzekering voor schoolactiviteiten (ook tijdens stages, excursies en werkweken);
 • een bijdrage aan introductieactiviteiten, vieringen (Sinterklaas en Kerst) Baudartius Actief en andere festiviteiten;
 • Communicatiekosten met ouders en relaties;
 • Phoenix schoolkrant;
 • Bezoek begraafplaats Holten, bus en bloemen;
 • Extra kopieerkosten;
 • De Module Magister waardoor ouders/verzorgers mee kunnen kijken met de behaalde resultaten van hun zoon/dochter;
 • Een bijdrage instandhouding mediatheek en voorraad leesboeken;
 • Profielschool;
 • De aanschaf van een leerlingenpas voor iedere leerling en bekostiging van het bijbehorende betaalsysteem;
 • De CJP-pas (hier kunnen leerlingen ook buiten school gebruik van maken);
 • ICT-voorzieningen voor leerlingen zoals wifi in de openbare ruimtes;
 • De diploma-uitreiking om de schoolcarrière van de geslaagde leerlingen feestelijk af te sluiten (Excl. Jaarboek).

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is in overleg met de medezeggenschapsraad (waaronder de oudergeleding) vastgesteld op €100,00 per kind per schooljaar. Jaarlijks legt de schoolleiding verantwoording af over de besteding van de bijdrage in de overige schoolkosten aan diezelfde medezeggenschapsraad. Aan het eind van het schooljaar 2018-2019 is het overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020 met instemming van de MR vastgesteld.

BIJDRAGE WERKWEKEN en EXCURSIES BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

De kosten voor werkweken en excursies brengen we apart in rekening op het moment dat duidelijk is dat deze kosten specifiek voor een bepaalde leerling gemaakt worden. Uiteraard proberen we deze kosten zo laag mogelijk te houden. U wordt over werkweken en excursies en bijzondere activiteiten tijdig geïnformeerd door de teamleider van uw kind. Wanneer aan de betalingsverplichting niet is voldaan kan de school de leerling uitsluiten van de activiteit of werkweek en moet de leerling een alternatief schoolprogramma volgen.

Buiten de school kan een mentor een klassenactiviteit plannen waarvoor leerlingen een bijdrage betalen. Ons streven is dat deze extra kosten op jaarbasis niet boven de €25,00 komen.

KOSTEN CAMBRIDGE ENGELS, VTO DUITS, VTO FRANS SPORT-LIJN, KC-LIJN, NLT-LIJN

Cambridge Engels, versterkt taalonderwijs Frans en Duits en de lijnen worden als extra onderwijsprogramma aangeboden. U heeft de keuze om uw zoon/dochter voor een van deze opleidingen aan te melden. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Als u uw kind voor een van deze lijnen heeft opgegeven, krijgt u daarvoor een rekening. De kosten moeten, ook in verband met de voorbereidingen voor het jaarprogramma, voor 1 oktober betaald zijn. Alleen als de kosten betaald zijn, kan uw kind (blijven) deelnemen aan de betreffende stroom.

WIJZE VAN BETALING

Alle facturen worden per e-mail verstuurd vanuit het programma WISCollect. U ontvangt een digitale factuur via uw mail die u via iDEAL kunt betalen. Mocht u vragen hebben over de facturering of over de wijze van betaling dan kunt u contact opnemen met de financiële administratie: financien@baudartius.nl.