Bericht oudergeleding

Tijdens het afgelopen overleg heeft de Deelraad enkele documenten goedgekeurd. De bevorderingsnormen en de PTA’s voor het schooljaar 2019-2020 zijn geaccordeerd en op de website van Baudartius terug te vinden (www.baudartius.nl/over-ons/documenten). De schoolgids 2019-2020 is zo goed als af en zal zo spoedig mogelijk op de site worden geplaatst.

Indien leerlingen vragen hebben over het wel of niet herkansen van tentamens kunnen ze dit altijd aan hun mentor of coördinator vragen. In principe kunnen examens die voor het SE meetellen worden herkanst; voortgangstoetsen hoeven niet noodzakelijkerwijs herkansbaar te zijn. Practica worden niet herkanst, tenzij er sprake is van overmacht.

Proefwerken in de bovenbouw zullen in de (vier) toetsweken worden afgenomen. Buiten de toetsweken, worden er geen proefwerken gepland; wel zullen er door het hele jaar heen schriftelijke overhoringen zijn.

Binnenkort zullen alle ouders en verzorgenden een brief ontvangen met informatie over de schoolkosten van hun kinderen. De vrijwillige ouderbijdrage en de extra kosten (bijvoorbeeld voor het volgen van een module of voor een excursie naar het buitenland) zullen hierin nader worden  uitgelegd.

Namens de oudergeleding van de Deelraad,

Peter van der Boom
voorzitter